Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

Het gebruik van deze website of de andere websites van Capital home die eraan gekoppeld zijn (hierna de ‘Capital home website’) impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van alle onderstaande algemene voorwaarden (hierna de ‘Algemene Voorwaarden’). Indien u één of meer Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, wordt u verzocht de Capital home website niet te gebruiken.

Het gebruik van de Capital home website, alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks via de Capital home website verkrijgt, en alle al dan niet vertrouwelijke informatie die u op de Capital home website communiceert, vallen onder uw eigen risico en zijn uw volledige en exclusieve verantwoordelijkheid.

1. Doel van de Capital home website

De Capital home website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening van de Capital home groep. De informatie op deze site is van algemene aard en is niet aangepast aan concrete omstandigheden. De informatie mag niet als een persoonlijk of professioneel advies worden beschouwd. Door het gebruik van de Capital home website verbindt u zich ertoe:
  • zich verantwoordelijk en met respect voor de wettelijke bepalingen te gedragen (bijvoorbeeld: geen illegale, bedreigende, hatelijke, vulgaire, intimiderende of op andere manieren schadelijke berichten of informatie verzenden);
  • de veiligheid van de Capital home website niet te schenden of in het gedrang te brengen;
  • uitsluitend voor persoonlijke en privédoeleinden te handelen en nooit op gelijk welke wijze zonder voorafgaande toelating commerciële boodschappen of ongevraagde elektronische post te verzenden;
  • geen inbreuk te maken op de rechten van Capital home of gelijk welke derde. Deze rechten omvatten onder meer, zonder limitatief te zijn, de intellectuele rechten in de ruime betekenis en de rechten die betrekking hebben op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

2. Intellectuele rechten

Capital home is de eigenaar van de inhoud van de Capital home website en van de merken, logo’s, tekeningen, afbeeldingen, enz. die erop voorkomen. De reproductie, de weergave, de overdracht, de distributie en de opslag van deze elementen zijn verboden, behoudens voorafgaande, schriftelijke toestemming van Capital home.

U mag de Capital home website weergeven, doorlopen, raadplegen en korte fragmenten afdrukken voor persoonlijk en privégebruik. De toelating om op de Capital home website te surfen, impliceert geenszins dat u een licentie wordt toegekend op het geheel of een gedeelte van deze elementen.
 
U stemt ermee in dat Capital home de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties (al dan niet met betrekking tot de inhoud van de Capital home website), kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de ontwikkeling en het uitdenken van nieuwe diensten.

3. Aansprakelijkheid van Capital home

De Capital home website wordt u ter beschikking gesteld in de staat waarin deze zich bevindt. Ondanks voortdurende inspanningen, kan Capital home geen enkele garantie geven met betrekking tot de toegankelijkheid van de Capital home website, de volledigheid en nauwkeurigheid van de gegevens, de geschiktheid ervan voor een bepaald doel of het ontbreken van virussen of andere schadelijke elementen. Capital home kan bovendien, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de Capital home website weigeren. Capital home kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit (i) het gebruik van de Capital home website of de gegevens die erop terug te vinden zijn, zoals doch niet beperkt tot verlies of beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem of van uw apparatuur, (ii) de onmogelijkheid om de Capital home website te gebruiken of (iii) de toegangsweigering tot de Capital home website. Indien deze uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Capital home strijdig zou worden bevonden met de wettelijke bepalingen, dan zal de aansprakelijkheid van Capital home beperkt zijn tot het wettelijk toegelaten maximum.

4. Overtreding van de Algemene Voorwaarden

U verbindt zich ertoe Capital home en elke andere derde te vergoeden voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die Capital home of een derde als gevolg van uw daden of verzuim zou lijden, meer bepaald in geval van overtreding van de Algemene Voorwaarden.

5. Allerlei

Capital home kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk wijzigen. Het is aanbevolen de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van de laatste versie.

Indien een clausule van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of ontoepasselijk zou worden verklaard, zal zij als niet geschreven worden beschouwd en zullen alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig geldig en toepasselijk blijven.

Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de Algemene Voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van dat recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening van dat recht in de weg noch van elk ander recht dat uit de Algemene Voorwaarden voortvloeit.

De Algemene Voorwaarden worden geregeld door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Capital Home BVBA
Blue Tower
Louizalaan 326
1050 Brussel

Tel. +32 0477 07 13 39
BTW - BE 0533.747.448
Toezichthoudende autoriteit:
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars,
Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
Erkend Vastgoedmakelaar: BIV nr. 501063 - België. Onderworpen aan de deontologische code van het BIV

Mis geen opportuniteiten!

Contacteer ons vrijblijvend. Wenst u meer informatie over onze panden of heeft u interesse in herverkoop?

Bel +32 0477 07 13 39 of neem contact met ons op via het contactformulier.